VILLA NOVA

      
29.8.-5.9.2020: 1.500 Euro

5.-12.9.2020:    1.500 Euro

12.-19.9.2020:    950 Euro

26.9.-3.10.2020:  950 Euro

24.-31.10.2020:    900 Euro