VILLA MARITIMA26.6.-3.7.2021: 1500 EURO
3.-10.7.2021: 2500 EURO
28.8.-4.9.2021: 1500 EURO
2.-9.10.2021: 750 EURO