Preise "Villa Exclusiv"

  PREIS / PRICE / PRIX
 

pro Woche/per Week/par semaine

+ 200 EURO Nebenkosten/charges/ménage et charges 

   
4.-28.3.2020

800 EURO

28.3.-11.4.2020

1.000 EURO

11.-18.4.2020

1.100 EURO

18.4.-2.5.2020

-

2.-30.5.2020

1.000 EURO

30.5.-6.6.2020

1.200 EURO

6.6.-8.8.2020

-

8.-29.8.2020

3.400 EURO

29.8.-12.9.2020

-

12.-26.9.2020 1.100 EURO
26.9.-17.10.2020 1.000 EURO
17.-31.10.2020 1.100 EURO