VILLA CATALUNYA19.-26.6.2021:  1200 EURO
26.6.-3.7.2021:  1600 EURO
3.-10.7.2021:   2600  EURO
17.-31.7.2021:  2900 EURO
28.8.-4.9.2021: 1600 EURO
11.-18.9.2021: