VILLA ALEGRIA


15.8.-22.8.2020:     3.000 EURO              
   
22.-29.8.2020:        2.000 EURO

26.9.-10.10.2020:    850 EURO

3.-10.10.2020:         800 EURO